Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Info o ZŠ Rodičovské združenie, Rodičia a priatelia Dvojky Štatút Rodičovského združenia pri 2. ZŠ

Štatút Rodičovského združenia pri 2. ZŠ

E-mail Vytlačiť
Obsah článku
Štatút Rodičovského združenia pri 2. ZŠ
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6
Zobraziť všetky stránky

Článok 1: Postavenie rodičovského združenia

  1. Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-5. Na činnosť tohoto orgánu prispieva každoročne čiastkou 5,-Sk za člena organizácie. Tento príspevok zasiela hospodár organizácie v mesiaci októbri priamo na účet SRRZ vkladovým lístkom alebo prevodným príkazom v Slovenskej sporiteľni a.s. na číslo účtu 0491212920/0900 kde variabilný symbol uvedie evidenčné číslo RZ ktoré je  na potvrdení o zaregistrovaní RZ.
  2. Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahov svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy  a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
  3. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohoto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
  4. Činnosť rodičovského združenia sa riadi schválenými stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
  5. Rodičovské združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
  6. Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia