Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty
Projekty

Modernizácia vzdelávacieho procesu

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
december 2008 - november 2013

Projekt realizujú:
Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Dana Nováková
(za 1. stupeň)
PaedDr. Ľubomíra Deáková, RNDr. Peter Polák
(za 2. stupeň)

Ciele projektu:
Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Implementácia projektu:

V priebehu mesiacov október 2009 až február 2010 bola na našu školu dodaná technika pre učiteľov i žiakov, ktorí realizujú projekt. Každý učiteľ realizujúci projekt má k dispozícii notebook s výučbovým CD. Do učební pribudlo 12 PC pre žiakov a dataprojektor.

Medzi ďaľšie plánované aktivity patrí napr. tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach projektu.

 

 

Diagnostika stavu znalostí

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
1. 9. 2008 - 31. 8. 2011

Projekt realizujú:
RNDr. Peter Polák, Mgr. Hana Kalamenová

Úplný názov projektu:
Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj

Ciele projektu:
Testovanie vedomostí žiakov v predmetoch: matematika, materinský jazyk, cudzí jazyk (angličtina a nemčina) a v prírodovednom základe u českých a slovenských žiakov. Je zameraný na určenie problémov v osvojovaní základných vedomostí a rozvoji základných zručností, na návrh zmien vo vyučovacom procese a na následné uskutočňovanie školení pre učiteľov a tvorbu elektronických kurzov pre učiteľov. Získané výsledky žiakov budú predstavené a porovnávané v rámci konferencií. Výsledky testov žiakov budú v prípade záujmu sprístupnené rodičom.
Hlavným cieľom je intervencia vo vzdelávaní, ktorá sa zameriava na hľadanie príčin vedomostného deficitu žiakov. Je dôležité vytvárať nové prístupy k rozvoju základných vedomostí a zručností žiakov a študentov. Zároveň je cieľom projektu zvyšovanie úrovne kvality vzdelávacieho potenciálu učiteľov, nadviazanie kontaktov a úzkej spolupráce medzi školami a tiež vybudovanie systému, ktorý škole umožní hodnotiť a porovnávať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu s inými školami a hlavne využívanie výsledkov na vlastné účely – zisťovanie možností, ale aj slabín vo vyučovaní.  

Implementácia projektu:

Organizátorom projektu je MEC, o. p. s. – Metodicko-evaluačné centrum pri Ostravskej univerzite v Ostrave, ktoré vykonáva tvorbu a technické spracovanie testov, tvorbu a priebeh kurzov pre správcov sietí a učiteľov.

V projekte pracuje 30 škôl v Českej republike a 30 škôl na Slovensku. Testovanie bude zahŕňať skúšobné testovanie, ďalej „ostré“ vstupné testovanie a výstupné testovanie – po 2 rokoch.

Podrobné informácie o projekte a jeho priebehu sú dostupné tu.

 

Diagnostika stavu znalostí - úvodné testy

E-mail Vytlačiť

Vo štvrtok 1. októbra a v piatok 2. októbra absolvovali žiaci 8. A triedy úvodné testy v rámci projektu "Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj".

Čítať viac...
 

Diagnostika stavu znalostí - vyhodnotenie úvodných testov

E-mail Vytlačiť

Prinášame vyhodnotenie testov, ktoré absolvovali žiaci tried 4.A, 6.A a 8.A v októbri 2009. Na zobrazenie výsledkov použite prihlasovacie meno a heslo totožné s tým, ktoré používate na prístup do Internetovej žiackej knižky (IŽK).

Čítať viac...
 

Diagnostika stavu znalostí - záverečné testy

E-mail Vytlačiť

Tento mesiac absolvovali žiaci tried 5.A, 5.B, 7.A a 9.A záverečné testy v rámci projektu "Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj".

Čítať viac...
 

Jazykové laboratóriá 2008

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
september - december 2008

Projekt realizovali:
Mgr. Horňáková Hana, RNDr. Peter Polák

Úplný názov projektu:
Učíme sa jazyky pomocou moderného jazykového laboratória

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie efektívnosti výchovy a vzdelávania cudzích  jazykov na našej škole pomocou informačno-komunikačných technológií a doplnenie techniky.

Implementácia projektu:

Vybudovanie novej učebne, určenej najmä na výučbu cudzích jazykov - angličtiny, nemčiny a francúzštiny a jej vybavenie technikou a softvérom.

Vznik nových krúžkov, využitie učebne i v mimoškolskej činnosti.

Cudzí jazyk pre rodičov a priateľov školy, školenie učiteľov.

 

Digitálni štúrovci 2006

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
máj - december 2006

Projekt realizovali:
PaedDr. Ľubomíra Deáková, RNDr. Peter Polák

Ciele projektu:
Zriadenie multimediálnej študovne s prístupom na internet pre verejnosť. Zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov v lokalite - umožniť prístup k výpočtovej technike osobám starším, zdravotne postihnutým a ostatnej verejnosti. Cieľovými skupinami boli verejnosť – najmä fyzické osoby nad 65 rokov – seniori, zdravotne postihnutí – invalidi a iní.

Implementácia projektu:

Bola dobudovaná učebňa informatiky dokúpením dataprojektora a 2 počítačov.

Uskutočnené školenie v práci s výpočtovou technikou v rozsahu 80 hodín pre seniorov - dôchodcov, členov Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov v Senici.

 

Spoločne prechádzajme hranice

E-mail Vytlačiť

HainburgDňa 19.11.2012 sa v rakúskom meste Hainburg konalo Úvodné štartovacie podujatie k projektu "Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov", do ktorého je aktívne zapojená aj naša škola.

Aktualizované: Utorok, 27. november 2012 21:30 Čítať viac...
 

Elektronické testovanie na našej škole

E-mail Vytlačiť
e-testovanie-nucem-logo 5. a 6. februára sa uskutočnilo elektronické testovanie žiakov 5. a 9. ročníka. Počas februára sa testovania zúčastní 81 základných a 63 stredných škôl na celom území Slovenska. Testovanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a súvisí s trendom premeniť tradičnú školu na modernú.
Čítať viac...
 


Strana 2 z 2

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia